Üniversitemizde Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Etkin Tedbirler

Üniversitemizde Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Etkin Tedbirler

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Koronavirüs (COVİD-19) ile etkin mücadeleye destek vermek amacıyla ilk günden beri devletin yetkili organlarının talimatları çerçevesinde pozisyon almış, bu doğrultuda faaliyetlerine dikkatle ve hassasiyetle devam etmektedir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının talimatları ile eş zamanlı olarak hareket eden Üniversitemiz akademik ve idari personelini olduğu kadar öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirilmesi için tüm iletişim kanallarını etkin şekilde kullanmaya devam etmektedir.

Çin Halk Cumhuriyetinde başlayan ve dünyanın her yerine yayılan COVID-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek, Üniversitemizde COVID -19 ile ilgili gerekli kontrol ve önlemlerin alınması için bir genel durum tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi ve takibi amacıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meftuni YEKELER’in başkanlığında 16.03.2020 tarihinde COVİD-19 Komisyonu kurulmuştur. Komisyon marifetiyle söz konusu Pandemi ile mücadelenin Üniversitemizdeki koordinasyonu sağlanmış ve uygulamaların takibi temin edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm ülkeleri olduğu kadar ülkemizi de tehdit eden Covid-19 virüs salgını ile mücadelede fert fert herkesin sorumluluğunun olduğu ancak yükseköğretim kurumu olarak Üniversitemizin, diğer kurumlara ve topluma öncü ve örnek uygulamalar açısından yükümlülük taşıdığı gerçeğinden hareketle; virüsün yayılmaması için alınacak önlemler bağlamında, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim kurulu Başkanlığı tarafından duyurulan hususlara hassasiyetle uyulması noktasında her türlü tedbir alınmış ve takibi yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüsle mücadele talimatı geldiği andan itibaren gerekli malzeme tedariki sağlanmış ve temizlik kuralları harfiyen uygulanmaya konmuştur.

Sağlık Bakanlığı’nın tanımladığı şartlara uygun dezenfektan temin edilmiş ve ortak kullanım alanlarında personelimizin kullanımına sunulmuştur.

Ortak alan ve yüzeylerin genel temizliği ve günlük sterilizasyon çalışması uygun temizlik materyali ile aksatılmadan her iş günü uygulanmaktadır.

Ofis, derslik ve seminer odalarındaki teçhizat ve tefrişat uygun temizlik araçları ile günlük temizlenmekte, bu işlem günlük olarak uygulanmaktadır.

Açık ve kapalı ortak alanlarda, COVİD-19 ile mücadele için bilgilendirme ilanları asılmış, rutin uygulamaların aksatılmaması için personel ve öğrenci mesaj ve uyarı sistemi kurulmuştur. Resmi web sayfası, e-postası, sms, sosyal medya vb. iletişim kanalları ile sürekli güncellemeler paylaşılacaktır.

YÖK Başkanlığı’nın ilgi yazsısında izinli sayılması gereken kişilerin beyanı dikkate alınarak ilgili birimlerce işlem yapılmış ayrıca bir rapor zorunluluğu getirilmemiştir. Bu konudaki sorumluluk izin talebinde bulunan personele aittir.

YÖK Yürütme Kurulu kararıyla Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün süreyle idari izin verildi.

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden, Üniversitemizde çalıştırılma biçimine bakılmaksızın her düzeydeki personel hakkında uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri, 23.03.2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.

Birim amirleri, COVID-19 salgını devam ettiği sürece veya bu usul ve esasların dayanağı olan genelge yürürlükten kalkıncaya kadar ihtiyacı karşılayacak seviyede asgari sayıda personel bulundurmak şartıyla, birimlerindeki personel planlamasını yapmaya yetkili kılınmıştır. Birimler, planlamalarını haftalık yapacak ve planlama hakkında Rektörlüğü bilgilendireceklerdir.

Personelin ikamet ettiği evde uzaktan çalışma yoluyla idari hizmetlerini sunmak için gerekli bilişim altyapısı bulunması halinde öncelikle uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılması esastır. Ancak, evinde bu imkânı bulunmayan kişiler, birimdeki personel sayısı da gözetilerek dönüşümlü çalışma yoluyla çalıştırılacaklardır.

Dönüşümlü olarak çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri günler için idari izinli sayılacaktır.

Bu esaslar kapsamında dönüşümlü veya uzaktan çalışma yöntemiyle görevlerine devam eden personel ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. 

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları ilgili kanun hükümleri kapsamında saklıdır.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.

            COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında idari izin kullanan, dönüşümlü veya uzaktan çalışma yoluyla görevine devam eden personelin bu durumun amacına uygun hareket etmediği, keyfi şekilde evini terk ederek salgınla mücadeleye aykırı hareketleri tespit edilirse hakkındaki idari müeyyideler uygulanacaktır.

Uzaktan çalışanlar mesai saatleri içerisinde ofis telefonlarının kişisel cep veya sabit telefonlarına yönlendirilmesi veya cep telefonlarına doğrudan ulaşılabilir olacağını, internet erişimi ile görev tanımlarımda belirtilen sorumlulukları yerine getireceğini, Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) ve diğer kullandığı modüllerle ilgili olarak üzerine düşen görevleri süresi içerisinde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Tüm yurtdışı planlamaları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiş, yurtdışında geçici görevle bulunan bir personel ile iletişime geçilip durumu hakkında bilgi edinilmiş ve ülkeye dönüşü söz konusu olduğunda gerekli süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Yeni yurtdışı taleplerinin ilgili talimat kapsamında değerlendirilip gerekirse YÖK Başkanlığının nihai değerlendirmesine gönderilmesi kararına riayet edilecektir.      Cumhurbaşkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin eğitimine ara verilmiş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gelen talimat doğrultusunda, 23.03.2020 tarihi itibarıyla Üniversitemizde açık olan lisansüstü programlar uzaktan eğitim yoluyla verilmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitim hizmeti alınan sistemde olası sorunlar dikkate alınarak, Bilgi işlem Dairesi başkanlığımızca satın alması yapılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ÜBYS sistemi bünyesindeki Uzaktan Eğitim modülü hizmete hazır yedekte bekletilmektedir. Uzaktan eğitim ile ilgili altyapı ve materyal donanımı temel düzeyde ihtiyacı karşılayacak seviyede olup, öğretim üyelerimizin talep ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız gerekli tedarikleri hazır bulunduracatır.

 

Sayın Rektörümüzün Mesajı:

     “Dünyanın içe kapandığı bu salgından dolayı Devletimizin yetkili birimleri ve özellikle sağlık çalışanları cansiperane çalışmaktadırlar. Konu ile ilgili bir yükseköğretim kurumu olarak YÖK Başkanlığının talimatlarını yakından takip ediyor ve Üniversitemizde gerekli uygulamaları yürürlüğe koyuyoruz. Sahip olduğumuz tüm imkan ve kabiliyetimizi seferber ederek, öncelikle Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ailesinin her bir ferdinin sağlığı için gerekli önlemleri kurum olarak aldık, idari izinli sayılan veya uzaktan çalışan personelimize evden çıkmamaları konusunda gerekli uyarıları yaptık yapıyoruz. Bir yükseköğretim kurumu olarak, asli görevimiz olan eğitim öğretimi de talimatlar doğrultusunda uzaktan eğitim yoluyla mensuplarımıza sunmaya başladık. Bundan sonraki süreçte konunun yakın takipçisi olacağız ve gerekli tedbirleri almak suretiyle asli fonksiyonlarımızı aksatmadan yerine getirmeye devam edeceğiz.”

Yeni Koronavirüs (COVID-19) el kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.
Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content